Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA TZV. VIRTUAL OFFICE SLUŽIEB

(ďalej aj len „VPPVOS“)

1. ÚVOD

Tieto VPPVOS doplňujú a podrobnejšie upravujú zmluvné ustanovenia príslušnej konkrétnej zmluvy o poskytovaní tzv. virtual office služieb (ďalej len „Zmluva“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť príslušnej konkrétnej Zmluvy.  

2. DEFINÍCIE

2.1 Za „Dokumenty“ sa na účely Zmluvy rozumie:

a/ zápisnica z valného zhromaždenia Klienta alebo rozhodnutie jediného spoločníka alebo akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Klienta alebo iný dokument Klienta majúci obdobné účinky, preukazujúce, že zo strany Klienta bolo prijaté rozhodnutie o zmene Sídla Klienta z Nebytových priestorov na inú adresu Sídla Klienta,   

b/ návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra miestne a vecne príslušného súdu s pečiatkou predmetného súdu preukazujúceho podanie takéhoto návrhu a týkajúci sa zmeny Sídla Klienta, z Nebytových priestorov na inú adresu Sídla Klienta,      

c/ výpis z príslušného obchodného registra, živnostenského alebo iného príslušného registra alebo iný dokument majúci obdobné účinky, preukazujúci vykonanie zápisu zmeny Sídla Klienta na základe návrhu uvedeného pod písm. b) z Nebytových priestorov na inú adresu Sídla Klienta príslušným obchodným registrom miestne a vecne príslušného súdu s príslušnou úradnou pečiatkou takéhoto súdu na predmetnom výpise.

2.2 Za „Nebytové priestory“ sa na účely Zmluvy rozumie:

administratívne priestory č. 9 na prízemí nehnuteľnosti (stavby) so súp. č. 16027, ležiacej na parcele č. 15307/27, nachádzajúcej sa na Bajkalskej ulici č. 29/C v Bratislave; uvedená nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 3931-čiastočný, vedenom v katastri nehnuteľností pre Hlavné mesto Bratislavu, okres Bratislava II, kat. úz. Ružinov.

2.3 Za „Sídlo“ sa na účely Zmluvy rozumie adresa, ktorá je ako sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri, alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, ak takáto právnická osoba alebo fyzická osoba preukáže, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.

2.4 Pod pojmom „mesiac“, „štvrťrok“, „polrok“ a „rok“ sa na účely tejto zmluvy rozumie príslušné obdobie jedného mesiaca, troch mesiacov, šiestich mesiacov, dvanástich mesiacov, tak ako za sebou nasledujú v kontexte príslušnej konkrétnej Zmluvy, nie kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo kalendárny rok.

2.5 Za „zaplatenie“ sa na účely Zmluvy rozumie pripísanie peňažných prostriedkov príslušnej sumy na úhradu na bankový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v príslušnej lehote splatnosti úhrady alebo úhrada príslušnej sumy na úhradu v hotovosti Poskytovateľovi.

2.6 Za „Zmenu“ adresy Sídla sa na účely Zmluvy považuje záväzok Klienta v príslušnej lehote dohodnutej Zmluvou odovzdať Poskytovateľovi Dokumenty. Uvedené Dokumenty preukazujú, že došlo k zmene Sídla Klienta z Nebytových priestorov na inú adresu Sídla Klienta.

2.7 Za „Klienta“ sa na účely Zmluvy považuje zmluvná strana, ktorá je ako Klient uvedená v Zmluve alebo dcérska spoločnosť alebo pobočka alebo organizačná zložka takéhoto Klienta uvedeného v Zmluve. 

3. POSKYTOVANIE TZV. VIRTUAL OFFICE SLUŽIEB

a) Poskytnutie registračného Sídla (Služba Sídlo“)   

3.1 V danom prípade ide o službu, v rámci ktorej Poskytovateľ umožní Klientovi registráciu dohodnutej určenej adresy ako Sídla Klienta a jej používanie ako Sídla Klientom počas trvania Zmluvy.    

3.2 Klient je počas trvania Zmluvy oprávnený používať uvedenú adresu ako svoje Sídlo jej uvádzaním na svojich písomnostiach a dokumentoch v úradnom či obchodnom styku s tretími osobami, pričom uvedené nezahŕňa fyzické užívanie Nebytových priestorov automaticky bez využitia služby prenájmu rokovacej miestnosti (viď písm. c) nižšie). Poskytovateľ za účelom realizácie horeuvedeného zabezpečí pre Klienta vystavenie príslušného súhlasu vlastníka Nebytových priestorov so zápisom dohodnutej adresy ako Sídla Klienta v zmysle § 2 ods.3 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. Poskytovateľ sa počas poskytovania uvedenej služby zaväzuje pri vstupe do Nebytových priestorov umiestniť názov a logo Klienta vo veľkosti podľa svojho uváženia za účelom informovania o Sídle Klienta.  

3.3 Klient je povinný využívať predmetnú službu tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena Poskytovateľa. 

3.4 Klient sa zaväzuje využívať predmetnú službu výlučne samostatne, t.j. neumožniť bez súhlasu Poskytovateľa jej využívanie treťou osobou.

3.5 Z horeuvedeného vyplýva, čo obidve zmluvné strany potvrdzujú, že v Nebytových priestoroch sa pri uzavretí Zmluvy nenachádzajú, a počas trvania Zmluvy ani nebudú nachádzať žiadne hnuteľné veci vo výlučnom či podielovom vlastníctve Klienta. V prípade nariadenia exekúcie alebo obdobného konania na majetok Klienta a jeho chybnej realizácii (formou predaja, poškodenia, zadržania, iného zabránenia užívania Poskytovateľom) na majetok Poskytovateľa nachádzajúci sa v Nebytových priestoroch sa Klient zaväzuje v plnej miere a bez zbytočného odkladu nahradiť Poskytovateľovi všetku vzniknutú škodu.

b) Poskytnutie telefónneho a/alebo faxového čísla (Služba „Telefón“ a „Fax“)     

3.6 V danom prípade ide o službu, pri ktorej Poskytovateľ v rámci svojho oprávnenia poskytovať iné elektronické komunikačné služby poskytne Klientovi konkrétne telefónne číslo a zabezpečí jeho sprevádzkovanie za účelom realizácie telefonických hovorov a/alebo faxových správ.     

3.7 Klient berie na vedomie a súhlasí, že poskytnuté konkrétne telefónne číslo môže byť Poskytovateľom v priebehu trvania Zmluvy zmenené.

3.8 Poskytovateľ si vyhradzuje právo, čo Klient berie na vedomie a súhlasí, požadovať od Klienta pri poskytnutí konkrétneho telefónneho, resp. faxového čísla zaplatenie určitej peňažnej sumy (tzv. depozitu) v závislosti od typu poskytovanej služby, a to za účelom zabezpečenia, do výšky prijatého depozitu, úhrady telekomunikačných poplatkov z používania tejto služby v príslušnom danom faktúračnom období Klientom.

3.9 Uvedený depozit je Poskytovateľ oprávnený počas trvania Zmluvy použiť na úhradu telekomunikačných poplatkov vyplývajúcich z používania služby Poskytnutie telefónneho a/alebo faxového čísla Klientom v príslušnom danom faktúračnom období. Ak uvedené použitie depozitu ani v jeho plnej výške v konkrétnom prípade nebude dostatočné na úplnú úhradu uvedených telekomunikačných poplatkov, je Klient povinný do troch dní od vyzvania Poskytovateľa zaplatiť Poskytovateľovi zvyšnú výšku telekomunikačných poplatkov, na ktorých úhradu nepostačoval prijatý a použitý depozit a zároveň doplatiť Poskytovateľovi depozit do jeho pôvodnej výšky.         

3.10 Poskytovateľ sa zaväzuje pri skončení Zmluvy vrátiť Klientovi depozit, v prípade ak nebol použitý počas trvania Zmluvy alebo bol použitý a následne doplatený, alebo ho použiť na úhradu príslušných neuhradených dlžných súm Klienta.    

3.11 Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služby Poskytnutie telefónneho a/alebo faxového čísla v prípade

a) použitia depozitu počas trvania Zmluvy a následného nezaplatenia Klientom výšky telekomunikačných poplatkov, na ktorých úhradu nepostačoval prijatý a použitý depozit, alebo 

b) použitia depozitu alebo jeho časti počas trvania Zmluvy a jeho následného nedoplatenia, resp. nedoplatenia jeho použitej časti, do jeho pôvodnej výšky Klientom,    

a to na dobu / až do doplatenia výšky telekomunikačných poplatkov, na ktorých úhradu nepostačoval prijatý a použitý depozit a/alebo následného doplatenia depozitu do jeho pôvodnej výšky Klientom.

3.12 Klient je v uvedenom prípade pozastavenia poskytovania služby Poskytnutie telefónneho a/alebo faxového čísla povinný platiť Poskytovateľovi dohodnutú mesačnú odplatu za používanie služby, nakoľko k pozastaveniu služby nedošlo z dôvodov na strane Poskytovateľa. 

c) Prenájom rokovacej miestnosti (Služba „Rokovacia miestnosť“)    

3.13 V rámci tejto služby Poskytovateľ poskytuje Klientovi prenájom rokovacej miestnosti (č.1 a/alebo č.2), ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne vrátane občerstvenia v primeranom množstve (t.j. minerálka, káva, čaj).  

3.14 Uvedená služba je poskytovaná na konkrétnu písomnú žiadosť Klienta doručenú Poskytovateľovi aspoň 24 hodín pred požadovaným poskytnutím služby.

Predmetná žiadosť Klienta musí obsahovať:

1/ požadovaný čas a predpokladaný časový rozsah prenájmu rokovacej miestnosti,

2/ počet zúčastnených osôb s uvedením ich identity (mena a priezviska)

3/ požiadavka na zabezpečenie občerstvenia (áno / nie).

4/ požiadavka na zabezpečenie administratívnych služieb alebo iných doplnkových služieb počas prenájmu rokovacej miestnosti (áno / nie).

Poskytovateľ v konkrétnom prípade obratom písomne potvrdí rezerváciu príslušnej rokovacej miestnosti na Klientom požadovaný čas.      

3.15 Rokovacia miestnosť č.1 je určená pre max 8 osôb. Rokovacia miestnosť č.2 je určená pre max. 6 osôb; zároveň je vhodná aj ako pracovná miestnosť.  

3.16 Klient sa zaväzuje využívať predmetné miestnosti výlučne na obchodné rokovania, pracovné stretnutia, školenia, semináre a nevnášať do Nebytových priestorov nebezpečné, jedovaté a omamné látky, odpady, zamorujúce alebo znečisťujúce materiály, infekčné látky a materiály, pričom uvedená povinnosť sa vzťahuje na zástupcov a zamestnancov Klienta a iné osoby, ktoré sa nachádzali/jú v Nebytových priestorov na žiadosť a/alebo so súhlasom Klienta.

3.17 Klient sa zaväzuje neinštalovať v Nebytových priestoroch akékoľvek elektronické zariadenia spôsobilé zaznamenať zvuk alebo obraz.  

3.18 V prípade porušenia svojej zmluvnej povinnosti stanovenej v bode 3.16 a/alebo
v bode 3.17 tohto článku VPPVOS je Klient povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške € 20000 (dvadsaťtisíc euro). Týmto nie je dotknuté právo Poskytovateľa požadovať od Klienta náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Poskytovateľ je zároveň oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Klient sa zaväzuje zaplatiť predmetnú zmluvnú pokutu v príslušnej výške najneskôr do siedmych (7) dní od dňa príslušného vyzvania Poskytovateľa na jej zaplatenie a škodu do siedmych (7) dní od predloženia jej vyčíslenia Poskytovateľom Klientovi. Nedodržanie termínu splatnosti v oboch prípadoch zakladá Poskytovateľovi nárok na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania

3.19 Klient sa zaväzuje pri príchode do Nebytových priestorov písomne oznámiť / potvrdiť Poskytovateľovi identitu prítomných osôb.

3.20 Poskytovateľ je oprávnený po informovaní Klienta kontrolovať dodržiavanie Klientom povinností uvedených v bode 3.16 a/alebo v bode 3.17 tohto článku VPPVOS.

4. PLATENIE A ZRUŠENIE 

4.1 Klient platí príslušnú sumu dohodnutú s poskytovateľom služby za príslušnú objednanú službu podľa týchto obchodných podmienok. Klient platí za služby buď vopred jednorazovo alebo vopred v jedno-, troj-, šesť- alebo dvanásťmesačných intervaloch na základe faktúry vystavenej poskytovateľom služby. Klient platí príslušnú sumu v GBP za službu poskytovanú vo Veľkej Británii, príslušnú sumu v EUR za službu poskytovanú v krajinách eurozóny. V prípade omeškania so zaplatením vystavenej faktúry, je poskytovateľ služby oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 2,5 % nad ECB base rate a/alebo pozastaviť poskytovanie služieb v prípade, ak je klient v omeškaní viac ako 10 dní po lehote splatnosti príslušnej neuhradenej faktúry. Pred pokračovaním poskytovania virtual office služieb je poskytovateľ oprávnený požadovať od klienta zloženie depozitu.

4.2 Klient neplatí žiadne poplatky za sprevádzkovanie služby, žiadne poplatky za informovanie o prijatej pošte, žiadne iné poplatky okrem ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach. Vyplatenie akejkoľvek zľavy je výhradne na rozhodnutí poskytovateľa služby.

4.3 Klient nie je viazaný žiadnou minimálnou dobou trvania služby. Služba sa objednáva väčšinou na 1 rok s možnosťou ďalšieho predĺženia. Poskytovanie služby je možné zrušiť zaslaním písomného oznámenia v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení uvedeného oznámenia poskytovateľovi služby.

4.4 Akékoľvek zrušenie už objednanej služby (zaplatenej alebo ešte nezaplatenej služby) podlieha poplatku 10 EUR, okrem ak sa zrušenie týka už klientom vopred zaplatenej služby, v takom prípade sa nespotrebovaná úhrada -ak je väčšia ako 10 EUR- zaplatenej služby klientovi nevracia a zarátava sa /považuje sa za poplatok za zrušenie.

4.5 V prípade zrušenia služby sa klientovi vráti vopred zaplatené náklady na poštovné, po odpočítaní 7 EUR administratívneho poplatku.
Je vecou a zodpovednosťou klienta zrušiť si akékoľvek trvalé, resp. iné príkazy na platby v budúcnosti po zrušení služby virtual office, v prípade, ak poskytovateľ služby dostane platbu od klienta po zrušení služby, ktorá nebude kryť akúkoľvek poskytovateľovi dlžnú sumu, vráti ju klientovi po odpočítaní administratívneho poplatku vo výške 10 EUR alebo 4,5% z prijatej platby -podľa toho ktorá suma bude väčšia.

Poskytovaľ neakceptuje a nezodpovedá za stratu a zranenia spôsobené klientom, hosťom a osobám, ktoré ich sprevádzajú, počas návštevy v priestoroch poskytovateľa alebo jeho obchodného partnera.

5. DORUČOVANIE A KONTAKTNÉ OSOBY

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia a písomnosti, ktoré má alebo môže podľa tejto zmluvy robiť a posielať jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane budú doručované ako doporučená listová zásielka poštou na adresu sídla príslušnej zmluvnej strany uvedenú v deň odoslania doporučenej listovej zásielky v obchodnom registri alebo osobným prevzatím. V prípade, že príslušná zmluvná strana ako príjemca doporučenú listovú zásielku odmietne prevziať alebo ju pošta vráti objednávateľovi ako nedoručenú v úložnej lehote, považuje sa táto zásielka za doručenú v deň jej odoslania.

Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci realizácie Zmluvy poveria / menujú kontaktné osoby oprávnené na administratívne úkony týkajúce sa realizácie Zmluvy, najmä doručovať zásielky, písomnosti, oznámenia, či iné prejavy vôle druhej zmluvnej strane, pričom takéto doručenie Kontaktnej osobe Klienta zo strany Kontaktnej osoby  Poskytovateľa má právne účinky doručenia Klientovi; uvedené platí aj naopak.